سامانه صورتجلسه تغییرات

سامانه الکترونیک صورتجلسه تغییرات، متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک می‌باشد و به وسیله آن می‌توانید صورتجلسه تغییرات خود را ثبت نمایید.
توجه داشته باشید نظر به اینکه تمام ممیزی‌ها بر مبنای اطلاعات وارد شده در متن صورتجلسه و اطلاعات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شده در سامانه صورت می‌پذیرد، لذا نقص یا عدم ورود اطلاعات به منزله مردود شدن پذیرش صورتجلسه خواهد شد.

لینک ورود و راهنمای سامانه الکترونیک صورتجلسه تغییرات:
ورود به سامانه صورتجلسه تغییرات

راهنما سامانه الکترونیک صورتجلسه تغییرات