سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات

سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات، متعلق به سازمان امور مالیاتی کشور است و جهت پرداخت مالیات به صورت آنلاین طراحی شده است.
برای استفاده از این سامانه باید قبلاً از طریق سامانه ثبت‌نام الکترونیکی شماره اقتصادی، اقدام به دریافت کداقتصادی کرده باشید.

لینک ورود و راهنمای سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات:

لینک ورودسامانه پرداخت الکترونیکی مالیات

راهنمای استفادهسامانه پرداخت الکترونیکی مالیات