صحت انتخابات شورای شهر سمنان تایید شد

فرمانداری سمنان صحت برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سمنان را تایید کرد.

به گزارش مرآت، آگهی تأیید صحت برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سمنان از سوی سید عباس دانائی فرماندار و رئیس هیأت اجرایی انتخابات اعلام شد.

متن آگهی به شرح ذیل می باشد:
بسمه تعالی
آگهی تأیید صحت برگزاری انتخابات
بدین وسیله به اطلاع عموم اهالی حوزه انتخابیه شهر سمنان بخش مرکزی شهرستان سمنان می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر :
۱- آقای سید مسعود سیادتی
نام پدرآقا سید علی دارای ۱۷۵۱۱ رأی
۲- آقای مجید نظری
نام پدرمحمد دارای ۱۲۲۷۶ رأی
۳- آقای مهدی خراسانیان
نام پدر ولی ا…دارای ۱۱۸۰۴ رأی
۴- آقای محمد همتی
نام پدرعباسعلی دارای ۱۱۵۲۰ رأی
۵- آقای عباس آلبویه
نام پدرعلی اکبردارای ۱۰۰۱۰ رأی
۶- آقای عباسعلی طالب بیدختی
نام پدرمحمد حسین دارای ۹۲۳۹ رأی
۷- آقای محمد زحمت کش
نام پدرحبیب ا…..دارای ۸۴۸۵ رأی
به عنوان اعضای اصلی و

۱- خانم راضیه محجوب
نام پدریارعلی دارای ۸۴۰۲ رأی
۲- آقای سیدکاظم شجاعی
نام پدرسید اسماعیل دارای ۸۳۱۰ رأی
۳- آقای همت هادیان
نام پدرمحمد صادق دارای ۸۲۱۱ رأی
۴- آقای حبیب اله محقق
نام پدرعباسعلی دارای ۸۱۳۱ رأی
۵- خانم مریم نژادلو
نام پدرتقی دارای ۸۱۲۰ رأی
به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر سمنان انتخاب شدند.

اینک در اجرای بند ۲ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر چنانچه کسی به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد می تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهی شکایت خود را به هیأت نظارت استان مستقر در استانداری سمنان اعلام نماید .

سید عباس دانائی
فرماندار و رئیس هیأت اجرایی شهرستان سمنان

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان