کنسرت موسیقی کیهان کلهر با عنوان “پردگیان باغ سکوت”، در سمنان /گزارش تصویری

کنسرت موسیقی کیهان کلهر با عنوان “پردگیان باغ سکوت”،۱۷ بهمن ماه در سمنان برگزار شد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان