لَلَکا :
در گذشته دوخت این کفش در سمنان رواج داشته‌است.
این کفش بدون پاشنه بوده و کف آن از پوست گاومیش و قسمت روی آن از پوست گوسفند بود. جلوی این کفش پنجه‌ها را می‌پوشاند و پشت آن نیز بسته بود.
استفاده از این کفش علاوه بر سمنان در بعضی روستاهای اطراف نیز رواج داشت.