تدریس درس علوم – مبحث بکاریم و ببینیم -پایه ۳ ابتدایی ۲ فروردین۹۹

فیلم آموزشی درس علوم با عنوان “بکاریم و ببینیم” (دوره سوم ابتدایی) که توسط خانم سوهانی تدریس شده ، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۹۹…

درس ۱۶هدیه های آسمانی سوم ابتدایی- ۱ فروردین ۹۹

دانش آموزان عزیز می توانند؛ فیلم آموزشی درس شانزدهم هدیه های آسمانی سوم ابتدایی را که مورخ یک فروردین ۹۹ در شبکه آموزش پخش…

آموزش درس ریاضی سوم ابتدایی-فصل پنجم-۲۹ اسفند ۹۸

دانش آموزان پایه سوم ابتدایی ‌می‌توانند برای یادگیری فصل پنجم ریاضی با تدریس استاد مربوطه خانم صفری همراه باشند. زمان این ویدئوی آموزشی ۴۸:۲۱ دقیقه…

آموزش درس ایران آباد- فارسی پایه سوم ابتدایی- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی پایه سوم ابتدایی درس ایران آباد را که توسط خانم انصاری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش درس دوازدهم- فارسی و نگارش سوم ابتدایی- ۲۵ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی و نگارش پایه سوم ابتدایی درس دوازدهم را که توسط خانم انصاری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش مبحث نیروها- علوم سوم ابتدایی- ۲۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه سوم ابتدایی مبحث نیروها را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش…

آموزش مبحث اندازه‌گیری واحد سطح- ریاضی پایه سوم ابتدایی- ۲۶ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه سوم ابتدایی مبحث اندازه‌گیری واحد سطح را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه…

آموزش مبحث مساحت- ریاضی سوم ابتدایی- ۲۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه سوم ابتدایی مبحث مساحت را که توسط خانم صفری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۲…

آموزش درس یازدهم- فارسی و نگارش سوم ابتدایی- ۲۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی و نگارش پایه سوم ابتدایی درس یازدهم را که توسط خانم انصاری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس هفدهم- مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی درس هفدهم را که توسط خانم اردستانی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش مبحث محیط- ریاضی سوم ابتدایی- ۱۹ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه سوم ابتدایی مبحث محیط را که توسط خانم قباخلو ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۹…

آموزش درس دهم- علوم سوم ابتدایی- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه سوم ابتدایی درس دهم را که توسط خانم سوهانی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۷…

آموزش مبحث محیط- ریاضی سوم ابتدایی- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه سوم ابتدایی مبحث محیط توسط خانم قباخلو ارائه شده است را مشاهده نمایید. این ویدئو در تاریخ ۱۴…

آموزش مبحث زمان جمله ها- فارسی سوم ابتدایی- ۱۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی پایه سوم ابتدایی مبحث زمان جمله ها که توسط خانم انصاری ارائه شده است را مشاهده نمایید. این ویدئو در…

آموزش مبحث نیرو- علوم سوم ابتدایی- ۱۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدئوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه سوم ابتدایی مبحث نیرو را مشاهده نمایید. این ویدئو در تاریخ ۱۱ اسفندماه از شبکه آموزش پخش گردیده است…