درس سیزدهم هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی- ۱ فروردین ۹۹

دانش آموزان عزیز می توانند؛ فیلم آموزشی درس سیزدهم هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی را که مورخ یک فروردین ۹۹ در شبکه آموزش پخش…

آموزش درس ریاضی- دوره پنجم ابتدایی-۲۹ اسفند ۹۸

دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ‌می‌توانند برای یادگیری درس ریاضی مبحث جمع اعشار با تدریس استاد مربوطه خانم موسوی همراه باشند. زمان…

آموزش درس نهم- علوم پایه پنجم ابتدایی- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه پنجم ابتدایی درس نهم را که توسط خانم دریاباری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۸…

آموزش درس دهم- قرآن پایه پنجم ابتدایی – ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس قرآن پایه پنجم ابتدایی درس دهم را که توسط استاد سیف ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۸…

آموزش مبحث جمع اعشار- ریاضی پایه پنجم ابتدایی- ۲۶ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی مبحث جمع اعشار را که توسط خانم پرتوی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش ادامه درس روزی که باران می‌بارید- فارسی و نگارش پنجم ابتدایی- ۲۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی ادامه درس روزی که باران می‌بارید را که توسط خانم انصاریان ارائه شده است، مشاهده…

آموزش مبحث اعداد اعشاری- ریاضی پنجم ابتدایی- ۲۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی مبحث مساحت را که توسط خانم موسوی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۲…

آموزش مبحث اهرم‌ها- علوم پنجم ابتدایی- ۲۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه پنجم ابتدایی مبحث اهرم‌ها را که توسط خانم دریاباری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش درس کاجستان- فارسی و نگارش پنجم ابتدایی- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی درس کاجستان را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش…

آموزش درس چهاردهم- فارسی پنجم ابتدایی- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی پایه پنجم ابتدایی درس چهاردهم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش…

آموزش مبحث اعشار- ریاضی پنجم ابتدایی- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی مبحث اعشار را که توسط خانم پرتوی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۵…

آموزش مبحث اهرم- علوم پنجم ابتدایی- ۱۳ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدئوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه پنجم ابتدایی مبحث اهرم که توسط خانم دریاباری ارائه شده است را مشاهده نمایید. این ویدئو در تاریخ ۱۳…

آموزش درس سیزدهم- فارسی پنجم ابتدایی- ۱۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدئوی آموزشی مربوط به درس سیزدهم فارسی پایه پنجم ابتدایی که توسط خانم انصاریان ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدئو در تاریخ ۱۰…