تدریس درس پیام های آسمان – پایه هفتم – ۲ فروردین ۹۹

فیلم آموزشی درس دهم پیام های آسمان با عنوان “ستون دین” (دوره هفتم متوسطه) که توسط آقای هدایتی تدریس شده، در تاریخ ۲ فروردین…

تدریس درس عربی – درس نهم -پایه ۷ متوسطه- ۲ فروردین۹۹

فیلم آموزشی درس نهم عربی (دوره هفتم متوسطه) که توسط آقای عباسی تدریس شده ، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۹۹ از شبکه آموزش پخش گردیده است.…

آموزش مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه-۱ فروردین ۹۹

دانش آموزان عزیز می توانند؛ فیلم آموزشی درس مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه را که مورخ یک فروردین ۹۹ در شبکه آموزش پخش شده؛ در…

آموزش اطلاعات و فناوری هفتم متوسطه- ۱ فروردین ۹۹

دانش اموزان عزیز می توانند؛ فیلم آموزشی اطلاعات و فناوری هفتم متوسطه را که مورخ یک فروردین ۹۹ در شبکه آموزش پخش شده؛ در…

آموزش درس سیزدهم-ادبیات فارسی هفتم متوسطه -۲۹ اسفند ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه هفتم متوسطه درس سیزدهم را که توسط خانم احمدی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش مبحث جذر و ریشه- ریاضی پایه هفتم متوسطه- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه هفتم متوسطه مبحث جذر و ریشه را که توسط خانم میرمعینی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس ششم- زبان انگلیسی هفتم متوسطه- ۲۶ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه هفتم متوسطه درس ششم را که توسط آقایان غفوری و مرادی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش فصل یازدهم- علوم هفتم متوسطه- ۲۵ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه هفتم متوسطه فصل یازدهم را که توسط آقای اقبال ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۵…

آموزش مبحث جذر و ریشه- ریاضی هفتم متوسطه- ۲۵ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه هفتم متوسطه مبحث جذر و ریشه را که توسط خانم میرمعینی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش فصل یازدهم- علوم پایه هفتم متوسطه- ۲۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه هفتم متوسطه فصل یازدهم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده…

آموزش درس ششم- زبان انگلیسی هفتم متوسطه- ۲۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه هفتم متوسطه درس ششم را که توسط آقای مرادی و غفوری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش درس دوازدهم- ادبیات فارسی هفتم متوسطه- ۲۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه هفتم متوسطه درس دوازدهم را که توسط آقای سلطانی زاده و خانم نامداری ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش مبحث گرما و بهینه سازی مصرف انرژی- علوم هفتم متوسطه- ۲۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه هفتم متوسطه مبحث گرما و بهینه سازی مصرف انرژی را که توسط خانم وافی و آقای خمسه ارائه شده است، مشاهده…

آموزش فصل هفتم- ریاضی هفتم متوسطه- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه هفتم متوسطه فصل هفتم را که توسط خانم میرمعینی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۰…

آموزش درس هشتم(بخش دوم)- عربی هفتم متوسطه- ۱۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی پایه هفتم متوسطه درس هشتم(بخش دوم) را که توسط خانم شاه‌میرزایی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…