ریاضیات گسسته مبحث نظریه اعداد_ دوازدهم متوسطه_ ۱۶ فروردین ۹۹

ویدیو آموزشی مربوط به درس ریاضیات گسسته مبحث نظریه اعداد می‌باشد. در تاریخ شانزدهم فروردین ماه توسط آقای شهنا برای دانش آموزان دوازدهم متوسطه تدریس…

آموزش درس تاریخ هنر ایران – پایه دهم – دوره ۱۰ متوسطه- ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه دهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس تاریخ هنر ایران ( فصل سوم ) را از دست داده‌اند،…

آموزش درس فلسفه ( درس نهم ) -دوره۱۱ متوسطه-۱۵ فروردین ۱۳۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس فلسفه ( درس نهم ) را از دست داده‌اند، آماده…

آموزش درس عربی زبان قرآن سه -دوره ۱۲ متوسطه- ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه دوازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس عربی زبان قرآن ۳ را از دست…

آموزش طراحی و زبان بصری – پایه ۱۰ متوسطه- ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه دهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس طراحی و زبان بصری را از دست داده‌اند، آماده…

آموزش درس فیزیک ( دما و گرما )-دوره ۱۰ و ۱۱ متوسطه- ۱۵ فروردین ۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس فیزیک را از دست داده‌اند، آماده شده…

آموزش درس جغرافیا دو -دوره ۱۱ متوسطه-۱۵ فروردین۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس جغرافیا ۲ را از دست داده‌اند، آماده شده است.…

آموزش درس جامعه شناسی سه ( سیاست هویت )-دوره ۱۲ متوسطه- ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه دوازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس جامعه شناسی ۳ را از دست…

آموزش درس ریاضی وآمار دو – دوره ۱۱ متوسطه- ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای فیلم آموزشی درس ریاضی و آمار ۲ را که از شبکه ۴…

آموزش درس ریاضیات – دوره ۱۲ متوسطه- ۱۵ فروردین ۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه دوازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس ریاضیات را از دست داده‌اند، آماده شده است.…

آموزش درس ریاضیات گسسته – دوره۱۲ متوسطه- ۱۵ فروردین۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه دوازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس ریاضیات گسسته را از دست داده‌اند، آماده شده…

آموزش درس علوم تجربی ( طیف خطی) – دوره ۱۲ متوسطه- ۱۵ فروردین۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه دوازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس علوم تجربی ( طیف خطی) را از دست داده‌اند،…

آموزش درس ریاضی – دوره ۱۰ متوسطه- ۱۵ فروردین۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه دهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس ریاضی را از دست داده‌اند، آماده شده است.…

آموزش ریاضی (توابع لگاریتمی) -دوره ۱۱ متوسطه- ۱۵ فروردین۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس ریاضی(توابع لگاریتمی ) را از دست داده‌اند،…

آموزش درس زمین شناسی ( فصل ششم )- دوره۱۱ متوسطه- ۱۵ فروردین ۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس زمین شناسی(فصل ۶) را از دست داده‌اند، آماده…