آموزش رفتار گازها- شیمی دهم متوسطه- ۱۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه دهم متوسطه مبحث رفتار گازها را که توسط آقای براتی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش مبحث تابع- ریاضی دهم متوسطه- ۱۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه دهم متوسطه مبحث تابع را که توسط آقای قره‌گوزلو ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۱…

آموزش درس دوازدهم- ادبیات فارسی دهم متوسطه- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه دهم متوسطه درس دوازدهم را که توسط خانم نوری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش فصل چهارم- فیزیک دهم متوسطه- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه دهم متوسطه(رشته ریاضی و تجربی) فصل چهارم را که توسط آقای فدایی‌فر ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش درس ششم- عربی و زبان قرآن دهم متوسطه- ۱۶اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی و زبان قرآن پایه دهم متوسطه(رشته ریاضی و تجربی) مبحث معلوم و مجهول را که توسط آقای طرزی ارائه شده است، مشاهده…

آموزش درس دهم- علوم و معارف قرآنی دهم متوسطه- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم و معارف قرآنی پایه دهم متوسطه درس دهم را که توسط خانم گوهری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش فصل سوم- هندسه دهم متوسطه- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس هندسه پایه دهم متوسطه فصل سوم را که توسط آقای یوسفی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۵…