آموزش درس تاریخ دو – درس سیزدهم -دوره ۱۱ متوسطه – ۵ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس تاریخ ۲ (درس سیزدهم- اوضاع اقتصادی) را در مدت ۲۴دقیقه مشاهده کنند. تدریس…

آموزش ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم- ۴ فروردین ۹۹

فیلم آموزش ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم متوسطه برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت…

آموزش جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم متوسطه- ۴ فروردین ۹۹

فیلم آموزشی درس جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم متوسطه برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این…

درس هفتم روانشناسی پایه یازدهم متوسطه- ۳ فروردین ۹۹

ویکی سمنان برای سهولت دسترسی دانش آموزان محترم کشور به آموزش های مدرسه تلویزیونی ایران، اقدام به قرار دادن ویدئوهای آموزشی دروس پایه های مختلف در بخش آموزش…

فصل پنجم زمین شناسی یازدهم- ۱ فروردین ۹۹

دانش آموزان عزیز می توانند؛ فیلم آموزشی فصل پنجم زمین شناسی یازدهم متوسطه را که مورخ یک فروردین ۹۹ در شبکه آموزش پخش شده؛…

آموزش مبحث فعل مضارع-عربی پایه یازدهم متوسطه-۲۹ اسفند ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی ۲ پایه یازدهم متوسطه مبحث فعل مضارع را که توسط آقای انصاری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس ششم- عربی پایه یازدهم متوسطه-۲۹ اسفند ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی ۲ پایه یازدهم متوسطه درس ششم را که توسط خانم ملکی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۹…

آموزش درس نگارش-دوره ۱۱ متوسطه-۲۹ اسفند ۹۸

دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه ‌می‌توانند برای یادگیری درس نگارش، فصل پنجم (مبحث سفر نامه‌های حقیقی) با تدریس استاد مربوطه آقای حصاری…

آموزش درس کاوه دادخواه- ادبیات فارسی پایه یازدهم متوسطه- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه یازدهم متوسطه درس کاوه دادخواه را که توسط خانم نوری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش درس نهم- احکام پایه یازدهم متوسطه- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس احکام پایه یازدهم متوسطه درس نهم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده…

آموزش درس ششم- انسان و محیط زیست پایه یازدهم متوسطه- ۲۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم متوسطه درس ششم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه…

آموزش درس پانزدهم- تاریخ یازدهم متوسطه- ۲۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس تاریخ پایه یازدهم متوسطه درس پانزدهم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش…

آموزش درس پنجم- نگارش یازدهم متوسطه- ۲۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس نگارش پایه یازدهم متوسطه درس پنجم را که توسط آقای حصاری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۲…

آموزش درس دوازدهم- ادبیات فارسی یازدهم متوسطه- ۲۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه یازدهم متوسطه درس دوازدهم را که توسط خانم نوری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس سوم (درک مطلب)- زبان انگلیسی یازدهم متوسطه- ۲۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه یازدهم متوسطه درس سوم درک مطلب را که توسط آقای میری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…