آموزش درس نوزدهم- ارتباط موثر پایه دهم هنرستان- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ارتباط موثر پایه دهم هنرستان درس نوزدهم را که توسط خانم کتابی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس سوم- زبان انگلیسی پایه دوازدهم متوسطه- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه دوازدهم متوسطه درس سوم(درک مطلب) را که توسط آقای میری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این…

آموزش درس کاوه دادخواه- ادبیات فارسی پایه یازدهم متوسطه- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه یازدهم متوسطه درس کاوه دادخواه را که توسط خانم نوری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش درس هشتم- دین و زندگی پایه دوازدهم متوسطه- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس دین و زندگی پایه دوازدهم متوسطه درس هشتم را که توسط آقای سیف ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش خواندن درس دوم- زبان انگلیسی پایه دهم هنرستان- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه دهم هنرستان خواندن درس دوم را که توسط خانم صداقت زاده ارائه شده است، مشاهده نمایید. این…

آموزش فصل چهاردهم- مدیریت خانواده و سبک زندگی پسران پایه دوازدهم متوسطه- ۲۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پسران پایه دوازدهم متوسطه فصل چهاردهم را که توسط خانم رئیس السادات ارائه شده است، مشاهده…

آموزش درس نهم- دین و زندگی دهم متوسطه- ۲۵ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس دین و زندگی پایه دهم متوسطه درس نهم را که توسط خانم محمدی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۵…

آموزش فصل چهارم- مدیریت تولید یازدهم هنرستان- ۱۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس مدیریت تولید پایه یازدهم هنرستان فصل چهارم را که توسط آقای رشیدی‌زاده ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش مبحث ویژگی‌های مواد و فشار- فیزیک دهم هنرستان- ۱۳ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه دهم هنرستان مبحث ویژگی‌های مواد و فشار را که توسط آقای شمسایی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این…

آموزش فصل چهارم- کاربرد فن‌آوری های نوین یازدهم هنرستان- ۱۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس کاربرد فن‌آوری های نوین پایه یازدهم هنرستان فصل چهارم را که توسط آقای همتی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این…

آموزش فصل سوم- کارگاه نوآوری و کار آفرینی یازدهم هنرستان- ۱۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس کارگاه نوآوری و کار آفرینی پایه یازدهم هنرستان فصل سوم را که توسط خانم ابراهیمی ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش یاخته گیاهی و بافت های گیاهی- زیست شناسی دوازدهم هنرستان- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زیست شناسی پایه دوازدهم هنرستان مبحث یاخته گیاهی و بافت های گیاهی را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۴…

آموزش فصل چهارم- ریاضی دهم هنرستان- ۱۳ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه دهم هنرستان فصل چهارم را که توسط آقای ضیاالحق ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۳…

آموزش درک مفهوم مشتق- ریاضی دوازدهم هنرستان- ۱۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه دوازدهم هنرستان مبحث درک مفهوم مشتق را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۸ از شبکه…

آموزش فصل چهارم- اخلاق حرفه‌ای دوازدهم هنرستان- ۱۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس اخلاق حرفه‌ای پایه دوازدهم هنرستان فصل چهارم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۹۸ از شبکه…