آموزش فصل چهارم- الزامات محیط کار دهم هنرستان- ۱۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس الزامات محیط کار پایه دهم هنرستان فصل چهارم را که توسط خانم میرزایی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش مبحث الکتروشیمی- شیمی دوازدهم هنرستان- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه دوازدهم متوسطه مبحث الکتروشیمی را که توسط خانم سراجیان ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش مبحث مشتق- ریاضی دوازدهم هنرستان- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه دوازدهم هنرستان درس اول پودمان ۴ را که توسط خانم فانی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش بوم مدل کسب و کار- طراحی کسب و کار پایه یازدهم هنرستان- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس طراحی کسب و کار پایه یازدهم هنرستان مبحث بوم مدل کسب و کار را که توسط خانم ابراهیمی ارائه شده است، مشاهده نمایید.…