سالن آرایش مهتاب به تعدادی خانم جهت همکاری (اصلاح گر) نیاز دارد.
جهت هماهنگی با شماره ی زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: سالن آرایش مهتاب 09057558237