رستوران ضیافت سمنان، به یک پیک موتوری با شرایط زیر نیاز دارد.
ساعت کار:
از ساعت ۱۲ الی ۱۶
شیفت شب ۱۹:۳۰ الی ۲۳
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس با: رستوران ضیافت 33344015-023