شرکت نیک تندیس (نمایندگی پریل و پرسیل و لطیفه) واقع در باغ فردوس سمنان جهت تکمیل کادر پخش خود نیازمند مامور پخش است.
حقوق طبق قانون کار+ بیمه پرداخت خواهد شد.
در صورت تمایل با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: نیک تندیس 09904522156