آشپزخانه غذاپیک در سمنان به یک یا دو پیک موتوری به منظور کار در آشپزخانه با حقوق ثابت و یا سرویسی نیازمند است.

تماس با: آشپزخانه غذاپیک 09127732050