یک باربری در سمنان، به صورت دوشیفت و تک شیفت نیرو جذب می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

 

تماس با: احمدی 09123318919