تولیدی و ورویه کوبی مبل ماندگار سمنان، به یک نیروی رویه کوب مبل جهت همکاری نیازدارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر (آقای عمادی) تماس بگیرید.

تماس با: تولیدی و رویه کوبی مبل ماندگار ۰۹۳۶۸۰۶۶۹۳۶