دفتر فنی جهان در سمنان به دو نفر جهت همکاری در شیفت صبح و عصر نیازمند است.

ترجیحا دانشجو نباشد.

آدرس: باغ فردوس- زیر پل مکانیزه معلم- دفتر فنی جهان

تماس با: دفتر فنی جهان ۰۹۱۲۵۳۲۶۰۱۰