شرکت خدماتی برق رسانی اسوه کار سمنان، به یک نفر نیرو به عنوان راننده با خودروسواری جهت بکارگیری در ستاد شرکت توزیع سمنان نیاز دارد. لطفا جهت اطلاع از شرایط استخدام به سایت زیر آگهی مراجعه نمایید و در صورت واجدشرایط بودن، جهت کسب اطلاعات در ساعت اداری با شماره ذیل تماس بگیرید.

تماس با: برق رسانی اسوه کار 32224723