شرکت سرامیک رگا در سمنان، واقع در شهرک صنعتی شرق به نیروی آقا نیاز دارد.

شرایط:

  • جوان
  • زرنگ
  • مجرد
  • ساعت کار: ۷ صبح الی ۳ بعد از ظهر
  • حقوق: طبق قانون کار

آدرس: ورودی اصلی بانک ملت، میدان امامت، ابتکار ۵، شرکت چهارم در ابی سفید رنگ، سمت راست

جهت مصاحبه، حضوری به شرکت مراجعه نمایید.