فروشگاه هالیدی (شعبه ۱۷ شهریور) در سمنان به فروشنده خانم یا آقا نیاز دارد.

تماس با: فروشگاه هالیدی 09127162076