به تعدادی همکار خانم جهت فروشندگی در شعبه یک لبنیات کوکب خانم در سمنان، نیازمندیم .
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: توکلی 09125316151