مجتمع زرتشت سمنان، برای بخش شهربازی خود به یک همکار خانم یا آقای جوان نیاز دارد.

آدرس: میدان ارگ- مجتمع زرتشت

تماس با: شهر بازی زرتشت 09123313926