رستوران چشمه سمنان، به یک نیروی کار (با ضمانت) جهت کار صندوقداری نیاز دارد.
افرادی که تمایل به همکاری دارند می توانند با شماره ی زیر تماس بگیرند:

تماس با: رستوران چشمه 09129730485