به ۳ نفر جوشکار نیازمندیم. اولویت با افراد دارای تخصص و تجربه بیشتر است.

تماس با: 09123316159