دکان مدرن در سمنان به یک فروشنده خانم هنردوست به صورت پاره وقت نیاز دارد.

جهت انجام مصاحبه به دکان مدرن شعبه دوم مراجعه فرمایید.