فروشگاه لوتوس واقع در برج تجاری ققنوس نیازمند فروشنده خانم برای دو شیفت صبح و عصر است.

تماس با: فروشگاه لوتوس 09126311180