یک مجتمع فرهنگی آموزشی برای تکمیل کادرآموزشی خود به افراد واجد شرایط خانم با مدارک ریاضی، علوم تربیتی و روانشناسی نیازمند است.
افراد واجد شرایط با شماره ی زیر تماس حاصل فرمایند.

تماس با: مجتمع فرهنگی آموزشی 09193744657