انتشارات دانشگاه سمنان اقدام به جذب نیروی کار به صورت ثابت یا پاره وقت کرده است.

توضیحات:

  • پرداخت حقوق به صورت ساعتی می باشد.
  • بیمه ندارد.
  • آشنایی با کامپیوتر و دستگاه کپی داشته باشد.
  • دارای روابط عمومی بالا، ظاهر آراسته، وقت شناس و توانایی مدیریت زمان باشد.

آدرس محل کار:
دانشگاه سمنان «انتشارات دانشکده» وابسته به بخش خصوصی

تماس با: انتشارات دانشگاه سمنان 09128326001