یک مغازه درب و پنجره آماده سبک در سمنان به یک نیروی آقا جهت فروشندگی با شرایط زیر نیاز دارد.

شرایط:

  • ساعت کاری از ۸ الی ۱۳:۳۰ به همراه  اضافه کار می باشد.
  • حقوق از ۳۵۰ الی ۴۰۰ می باشد.

آدرس:
خیابان شهید احمد پناهی – بعد از آهن فروشی حاجی همتی- – جنب کابینت سازی رضا

تماس با: درب و پنجره آماده 09124323085