رستوران گلستان در سمنان به چند نیروی کار با عناوین زیر نیاز دارد.
سات کاری در شیفت صبح از ۸ الی ۱۶ و در شیفت بعداز ظهر از ۱۹ الی ۲۲ می باشد.
همراه با سرویس رفت و برگشت.

عناوین و شرایط:

  • آشپز ماهر با سابقه کار با بیمه و حقوق مناسب در دوشیفت
  • دو نیروی ساده آقا در دوشیفت کاری با حقوق ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
  • یک خانم نظافتچی با یک شیفت کاری با حقوق ۷۰۰ هزار تومان
  • یک منشی خانوم مجرد و مجرب زیر ۳۰ سال با حقوق ۶۰۰ هزار تومان با بیمه
تماس با: آقای شیخ ثانی 09193333903