فروشگاه آسمون در سمنان جهت تکمیل کادر فروش خود به فروشنده خانم در دو شیف صبح و عصر با شرایط حقوقی مناسب نیازمنداست.
جهت اطلاعات بیشتر به فروشگاه تشریف بیاورید.

تماس با: فروشگاه آسمون 33329326-023