به یک نفر نیروی کار درآبمیوه بستنی ماستا در شیفت بعدازظهر نیازمندیم.
حقوق و ساعت کاری حضوری صحبت میگردد.

تماس با: آبمیوه بستنی ماستا ۰۹۱۲۵۳۱۶۷۳۹