جذب نیروی نو آوران آریا

جذب نیروی نو آوران آریا

شرکت نوآوران آریاطرح آرا سمنان، از افراد به تعدادی نیروی زیر نیاز دارد: مدیر مالی و حسابداری دستیار اجرایی طرح …