دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی می‌توانند فیلم آموزشی درس پیام ها و هدیه های آسمانی را در مدت ۲۵دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی خانم زاهدی انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه آموزش سیما پخش گردیده است.