اجرای ۱۴ طرح ورزش همگانی در استان سمنان

رئیس فدراسیون ورزش های همگانی گفت : هدف این فدراسیون شرکت نیمی از مردم کشور در ورزش های همگانی تا سال ۱۴۰۴ است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی مجدآرا در مجمع عمومی هیئت ورزش های همگانی استان سمنان گفت : بر اساس آمار مردم در سال ۹۴ در ورزش های همگانی مشارکت ۲۱ درصدی را داشتند و این روند رو به رشد ادامه دارد .
وی افزود: با موافقت وزارت ورزش و جوانان بر اساس طرح تحول فدراسیون ورزش های همگانی، اجرای ۱۴ طرح برنامه به استان سمنان سپرده شده است تا تحرک و نشاط مردم این استان افزایش یابد.
سیدمحمدرضا هاشمی رئیس هیات ورزرشهای همگانی استان سمنان هم گفت : تاکنون نیمی از پنج هزار برنامه طراحی شده برای توسعه ورزش های همگانی در این استان اجرا شده است .