ایجاد ۱۸ رشته جدید در دانشگاه سمنان

فرشاد ورامینیان، معاون‌آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌سمنان گفت: پنج رشته مقطع دکتری، ۱۰ رشته مقطع کارشناسی ارشد و سه رشته مقطع کارشناسی در سال جدید در این دانشگاه دانشجو می پذیرد.

فرشاد ورامینیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: دانشگاه سمنان با بیش از ۲۳۰ رشته گرایش در گروه های فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، دامپزشکی، کشاورزی و هنر، فعال است.

اکنون با ایجاد رشته آمار اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر موافقت شد و ایجاد ۱۸ رشته جدید در سال جاری پیش بینی می شود.

سال ۱۴۰۰ نیز هفت رشته جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه ایجاد شد.

شورای گسترش آموزش عالی در دانشگاه سمنان در سال گذشته با ایجاد رشته های مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر، مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست، روانشناسی ورزشی، آمار اقتصادی و مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، در مقطع کارشناسی ارشد موافقت کرد.

مهندسی نفت گرایش مخازن نیز از رشته های ایجادشده در مقطع دکتری است.

به گزارش ایرنا، دانشگاه سمنان با حدود ۱۴ هزار دانشجو ۵۲ درصد از کل دانشجویان دانشگاه های استان را به خود اختصاص داده است.