بارش رحمت الهی بر گونه های شهر سمنان/گزارش تصویری

اولین بارش در دومین فصل از زمستان در شهرستان سمنان لطافت خاصی به هوای این شهر بخشید و موجب شادمانی شهروندان به خصوص کشاورزان این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار قومس، اولین بارش در دومین فصل از زمستان در شهرستان سمنان لطافت خاصی به هوای این شهر بخشید و موجب شادمانی شهروندان به خصوص کشاورزان این شهرستان شد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان