تایید استعلاجی ۵ روز اُمیکرون بدون انجام تست کرونا

دکتر سیدمجتبی اکرم، مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان از تایید استعلاجی ۵ روز اُمیکرون بدون نیاز به انجام تست کرونا خبر داد.

دکتر سیدمجتبی اکرم در جلسه کمیته مقابله با کرونا به خبرنگاران ایسنا گفت: طبق بخشنامه سازمان تامین اجتماعی استعلاجی صادره برای بیماران با علائم امیکرون بدون نیاز به انجام تست کرونا مورد پذیرش پزشک معتمد خواهد بود.

تمامی استعلاجی صادره از تمامی پزشکان در مراکز درمانی خصوصی یا وابسته به تامین اجتماعی قابل پذیرش است.

پس از تایید پزشک معتمد ۳ روز اول استعلاجی توسط کارفرما و مابقی روزها به عنوان غرامت دستمزد توسط سازمان تامین اجتماعی قابل پرداخت است.

انتظار می رود کارفرمایان نیز پس از صدور استعلاجی توسط پزشک معالج و تایید آن توسط پزشک معتمد سخت گیری از بابت انجام دادن و ارائه تست pcr نداشته باشند.