جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان( چهارشنبه ۳ اردیبهشت)

با توجه به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس، حوزه معاونت پرورشی وفرهنگی با رویکرد مدرسه محوری و تمرکز بر مربی پرورشی و استفاده از ظرفیت معلمان مدارس و هسته‌های مشاوره مناطق برنامه ریزی‌های متعددی را انجام داده است تا از طریق فضای مجازی و بستر رسانه ای استان‌ها و شبکه‌های اجتماعی موجود فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی در شبکه بزرگ دانش‌آموزی برنامه ریزی و اجرا شود چرا که مدرسه تعطیل می‌شود اما تربیت هرگز از جریان نخواهد افتاد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، زمان پخش برنامه های مدرسه دانش آموزان تمامی مقاطع از شبکه آموزش در تاریخ سوم اردیبهشت ماه ۹۹ به شرح زیر می باشد.

برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩ .

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه۸ .

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵درس زبان انگلیسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ ریاضی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی :

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم.

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۵ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته ها

ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی٢ پایه ١١ تمام رشته ها .

ساعت۱۶ درس فارسی٢ پایه١١ تمام رشته ها .

ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه١٢ تمام رشته ها

ساعت ١٧ درس فیزیک١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک .

ساعت ٢٢ درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته تجربی

ساعت ٢٢:٣٠ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه١٢

شبکه ۴ :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:٣٠درس تاریخ ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی زبان قرآن ٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس فلسفه٢ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس اقتصاد پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا۱٠:٢۵ درس عربی،زبان قرآن٣ پایه ١٢رشته ادبیات و علوم انسانی

١٠:٢۵ تا ۱٠:۴۵ عربی١ – پایه ١٠-قواعد درس٣و ۴ -درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .

۴۵: ١٠ تا١١:١٠ درس فیزیک – پایه ١٠ و ١١ -دما، گرما و انبساط – رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

١٠: ١١تا ١١:٣۵ درس کارگاه رله های قابل برنامه ریزی – پایه١٢ -رشته الکتروتکنیک شاخه فنی حرفه ای.

٣۵: ١١ تا ١٢ درس مدیریت تولید پایه١١ – شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش