جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان (چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه)

این سئوال در ذهن بسیاری از دانش آموزان وجود دارد که چگونه با مدیریت زمان بهتر درس بخوانیم و از روزهای قرنطینه خود چطور بهتر استفاده کنیم تا نمرات بالایی را کسب کنیم.

برنامه فرصت برابر که به مدرسه تلویزیونی ایران معروف شده، یکی از تصمیمات وزارت آموزش و پرورش در ایام شیوع کرونا و لزوم در خانه ماندن دانش آموزان بود که اتخاذ و با همکاری سازمان صداوسیما به منصه ظهور رسید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، زمان پخش برنامه های مدرسه از شبکه آموزش و شبکه ۴ سیما تلویزیون به شرح زیر می باشد.

برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

شبکه آموزش
⬅️ متوسطه دوره اول

♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ۹ نهم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه ۸ هشتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ۷ هفتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه ۷ هفتم متوسطه اول
………………………………….
⬅️ دوره ابتدایی:

🎲ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی
🎲ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی
🎲ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم ابتدایی
🎲ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی
🎲ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم ابتدایی
🎲ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی

⬅️ دوره متوسطه دوم:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس ریاضی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم (دوازدهم)
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم(دهم)
🕖ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم (یازدهم)
🕖 ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس ریاضی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی متوسطه دوم (یازدهم)
🕖ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم (دوازدهم)

⬅️ شبکه چهار:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس ریاضی١ -پایه١٠-نسبت های مثلثاتی -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵ استاندارد کاربر کپچرینگ -پایه١٢رشته های کامپیوتر -شاخه کاردانش

ساعت٧:۵۵ تا ٨:١٠ درس الزامات محیط کار -پایه١٠ -مهارتهای کاریابی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .

ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠درس دانش فنی تخصصی پودمان ۵-پایه١٢-رشته شبکه و نرم افزار رایانه -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس عناصر و جزییات -پایه١٢-رشته نقشه کشی معماری-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس برنامه نویس تراش CNC -پایه١٢ – رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس دین و زندگی ٢ -پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه ٢ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی