جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان (یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه)

به گزارش راهبرد معاصر؛ مدرسه تلویزیونی ایران برنامه ای است که صدا و سیما از طریق شبکه های چهار و آموزش برای جبران تعطیلی مدارس طراحی کرده تا امکان ادامه آموزش دانش آموزان در شرایط کرونایی وجود داشته باشد. در کنار مدرسه تلویزیونی ایران اپلیکیشن شاد نیز طراحی شده و آموزش و پرورش معلمان و مدارس را ملزم به استفاده از این اپلیکیشن برای برگزاری کلاس های مجازی کرده است. شاید این دو امکان یعنی برنامه مدرسه تلویزیونی شاد و برنامه شاد از عقب ماندن محصلان جلوگیری کند.

برنامه فرصت برابر که به مدرسه تلویزیونی ایران معروف شده، یکی از تصمیمات وزارت آموزش و پرورش در ایام شیوع کرونا و لزوم در خانه ماندن دانش آموزان بود که اتخاذ و با همکاری سازمان صداوسیما به منصه ظهور رسید.

برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۷ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره ابتدایی

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس عربی پایه ۹ نهم متوسطه اول

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ۸ هشتم متوسطه اول

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه ۷ هفتم متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ۷ هفتم متوسطه اول

⬅️ دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و‌نگارش پایه دوم ابتدایی

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم ابتدایی

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس علوم تجربی و‌تفکر پایه چهارم ابتدایی

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم ابتدایی

⬅️ دوره متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس زبان انگلیسی ١ پایه١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم

ساعت١۵ درس زیست شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

ساعت۱۵:٣٠ درس حسابان ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم .

ساعت۱۶ درس دین و زندگی ١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم.

ساعت۱۶:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم

ساعت ١٧ درس فارسی٣ پایه١٢ تمام رشته ها متوسطه دوم

⬅️ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:٣٠درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس جامعه شناسی ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩:٣٠تا٩:۵۵درس آشنایی با بناهای تاریخی – رشته نقشه کشی معماری پایه۱۰ – شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ٩:۵۵ تا۱٠:٢۵ درس عربی تمرین های درس سوم – پایه دهم – درس مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش.

١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس شهروند الکترونیکی ادامه فصل ۵ و۶ – رشته کامپیوتر پایه ۱۰ – شاخه کاردانش.

۵٠: ١٠ تا١١:١۵ درس ریاضی ١ – پایه١٠ نسبت های مثلثاتی – درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

١۵: ١١تا ١١:٣۵ درس حسابداری تکمیلی – پایه١١- بدهی ها و تعهدات بصری – شاخه کاردانش .

٣۵۸: ١١ تا ١٢ درس حسابداری مقدماتی – پایه١٠- بستن حساب های موقت و دایم – شاخه کاردانش