سامانه پیدا شدن کارت ملی و شناسنامه

شما در این سامانه می‌توانید مدارکی مانند کارت شناسایی ملی، کارت هوشمند ملی و شناسنامه مفقود شده خود را با وارد کردن مشخصات ذیل جستجو کنید.
شایان ذکر است این جستجو تنها از میان مدارکی است که در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گرفته است.

لینک سامانه الکترونیک پیدا شدن کارت ملی و شناسنامه:
ورود به سامانه پیدا شدن کارت ملی و شناسنامه