سمنان، رتبه اول سرشماری کشور در شاخص عملکرد را دارد

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ استان سمنان گفت: طبق آخرین آمار از نتیجه سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵

در ششم آذر، سمنان در شاخص عملکردی رتبه اول کشور را داراست.رضا عبدالله‌زاده افزود: سمنان از لحاظ عملکردی با

پیشرفت ۱۰۵ درصد، رتبه اول را بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است و استان کردستان با ۱۰۱ درصد پیشرفت

رتبه دوم را دارد.وی خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده سرشماری ۲۱۷ هزار خانوار برای استان سمنان در

نظر گرفته شده بود که ماموران سرشماری ۲۲۸ هزار خانوار در استان سمنان را سرشماری کردند.عبدالله‌زاده ادامه داد:

کمتر از پنج درصد از خانوارها در سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ استان سمنان غایب بودند و اکنون مهلت سرشماری در کشور به

پایان رسیده است.دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ استان سمنان یادآور شد: سمنان در شاخص عملکردی ثبت‌نام

شهروندان به صورت اینترنتی نیز رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده بود.۵۴۰ هزار و ۵۰۰ نفر از جمعیت استان

سمنان، شامل ۱۷۳ هزار و۵۰۰ خانوار به صورت اینترنتی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ ثبت‌نام کرده‌اند که معادل

۸۰ درصد پوشش خانوار ثبت‌نامی است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان