یکی از رسومی که برای تولد رایج بود، دوختن لباس کامل نوزاد بود.
مجموعه کامل لباس نوزاد که در زبان سمنانی به نام «چِلِه حِلا» نام دارد، بیشتر توسط زنان در خانه و با خیاطان محلی انجام می‌گرفت که دستمزد آن با دادن کالا و یا پول پرداخت می‌شد.
مرسوم بود که اولین لباس نوزاد توسط مادربزرگ یا ماما پوشانده می‌شد که برای شاد کردن آن شخص، مقداری پول با شیرینی در لباس نوزاد می‌گذاشتند تا او بردارد.