نام و کد نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر سمنان اعلام شد

سمنان- ایرنا- اسامی و کدهای ۱۰۸ نامزد انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سمنان از سوی فرمانداری اعلام شد.

نام و کد نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر سمنان اعلام شد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی فرمانداری شهرستان سمنان، اسامی ۱۰۸ نامزد انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سمنان به این ترتیب اعلام شد:

۱- آقای رضا ابوالخیریان فرزند محمد کد نامزد ۱۲۴
۲- آقای علی اصغر احسانی فرد فرزند ناصر کد نامزد ۱۲۵
۳- آقای سیدعباس احمدپناهی فرزند سیدفتح اله کد نامزد ۱۲۶
۴- آقای احمد اخلاقی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۲۷
۵- آقای علی اقبالی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۲۸
۶- آقای عباس آلبویه فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۲۹
۷- خانم گوهر البویه فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۴۱
۸- خانم ناهید امیدی فرزند محمد علی کد نامزد ۱۴۲
۹- آقای یاسر باجان فرزند علیرضا کد نامزد ۱۴۵
۱۰-آقای ابراهیم باصری فرزند حسین کد نامزد ۱۴۶
۱۱- آقای غلامرضا بصیرت فرزند محمد کد نامزد ۱۴۸
۱۲-آقای محمدرضا بهار فرزند حبیب ا… کد نامزد ۱۴۹
۱۳- آقای محمدمهدی بهار فرزند علی کد نامزد ۱۵۱
۱۴-آقای فرهاد بهشتی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۵۲
۱۵-خانم مریم بیگلری فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۴
۱۶- آقای علی پارسا فرزند حسن کد نامزد ۱۵۶
۱۷- خانم زهره پازوکی فرزند عبدالصمد کد نامزد ۱۵۷
۱۸- آقای علی اصغر تاج آبادی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸
۱۹- آقای ابوالفضل تشرعی فرزند حسن کد نامزد ۱۵۹
۲۰- آقای محمد جهان فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۶۱
۲۱- آقای سیدحسن حسینی فرزند سیدمرتضی کد نامزد ۱۶۲
۲۲-آقای کوروش حصیرباف فرزند زین العابدین کد نامزد ۱۶۴
۲۳- آقای مجتبی خراسانی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۷
۲۴- آقای مهدی خراسانیان فرزند ولی اله کد نامزد ۱۶۸
۲۵- خانم شهناز خلدی فرزند داود کد نامزد ۱۶۹
۲۶- آقای مهرداد دادرس مشهور به – فرزند فتح الله کد نامزد ۱۷۱
۲۷- آقای عباس دارابی فرد فرزند مصطفی کد نامزد ۱۷۲
۲۸- آقای مرتضی داودی مشهور به بهزاد فرزند پنجعلی کد نامزد ۱۷۴
۲۹- آقای تقی دربانیان فرزند رضا کد نامزد ۱۷۵
۳۰- آقای رضا دربانیان مشهور به سروش فرزند عبدالحمید کد نامزد ۱۷۶
۳۱- آقای مجتبی درویش خادم فرزند محمد کد نامزد ۱۷۸
۳۲- خانم مریم دوست محمدی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۹
۳۳- آقای مراد دوست محمدیان فرزند اله مراد کد نامزد ۱۸۱
۳۴- آقای ایرج ذوالفقاری فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۸۲
۳۵- آقای محمدرضا رجبی فرزند علی کد نامزد ۱۸۴
۳۶- آقای محمدرضا رجبی نسب مشهور به محمود رجبی نسب فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۵
۳۷- آقای علیرضا رستمی فرزند عبدالله کد نامزد ۱۸۶
۳۸- آقای محمدعلی رستمیان فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۸۷
۳۹- آقای علی رضاکاظمی فرزند سیف الله کد نامزد ۱۸۹
۴۰- خانم زینب رهبر فرزند امان الله کد نامزد ۱۹۱
۴۱- خانم سیما روشنائی فرزند لطف اله کد نامزد ۱۹۲
۴۲- آقای محمد زحمت کش فرزند حبیب الله کد نامزد ۱۹۴
۴۳- آقای سیدرامین زرگر فرزند سید احمد کد نامزد ۱۹۵
۴۴- آقای حجت الله زیاری فرزند حسن کد نامزد ۱۹۶
۴۵-آقای غلامرضا سالار فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۹۸
۴۶- آقای سیدمسعود سیادتی فرزند آقاسید علی کد نامزد ۲۱۲
۴۷- آقای حسن شادپور فرزند علی کد نامزد ۲۱۴
۴۸- آقای عبدالحسین شاهی فرزند عباس کد نامزد ۲۱۵
۴۹- آقای سیدکاظم شجاعی فرزند سید اسماعیل کد نامزد ۲۱۶
۵۰- خانم صدیقه بیگم شجاعی فرزند سید عبدالله کد نامزد ۲۱۷
۵۱-آقای رضا شریفی فرزند فضل الله کد نامزد ۲۱۸
۵۲- خانم مریم شعبانی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۹
۵۳- خانم مریم شعبانی برزگر فرزند محمود کد نامزد ۲۴۱
۵۴- آقای محمدحسن شکری مشهور به حسن شکری- شکریان فرزند گل محمد کد نامزد ۲۴۲
۵۵- آقای علی صابریان فرزند عباس کد نامزد ۲۴۵
۵۶-آقای علیرضا صابریان فرزند اکبر کد نامزد ۲۴۶
۵۷- آقای علی رضا صادقی حقیقی فرزند کریم کد نامزد ۲۴۷
۵۸- آقای رضا صباغیان فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۴۸
۵۹- آقای حسین صدرناصری فرزند ناصر کد نامزد ۲۴۹
۶۰- خانم زهرا صدیقی مشهور به صدیقی فرزند حسین کد نامزد ۲۵۱
۶۱- آقای عباسعلی طالب بیدختی فرزند محمد حسین کد نامزد ۲۵۴
۶۲-آقای امیرهوشنگ طالبی مشهور به طالب بیدختی فرزند محمد کد نامزد ۲۵۶
۶۳- آقای جواد عالمی فرزند محمد علی کد نامزد ۲۵۷
۶۴- آقای حمیدرضا عباسی فرزند علی محمد کد نامزد ۲۵۸
۶۵- آقای حمیدرضا عربیان فرزند حمزه کد نامزد ۲۶۱
۶۶- آقای سیدمجتبی علوی فرزند سید رضا کد نامزد ۲۶۴
۶۷- آقای مجید غایبی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۲۶۷
۶۸- آقای محمدعلی غریب شائیان فرزند قاسم کد نامزد ۲۶۸
۶۹- آقای علیرضا غفوریان فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۶۹
۷۰-آقای علیرضا فامیلی فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۷۱
۷۱- آقای عبدالله فخار فرزند قدیر کد نامزد ۲۷۲
۷۲- آقای ابوالقاسم فخاریان مشهور به مهندس فخاری فرزند حسین کد نامزد ۲۷۴
۷۳- آقای جواد قادری فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۷۵
۷۴- آقای عباس قادری فرزند محمد کد نامزد ۲۷۶
۷۵- خانم نیره قادری فرزند محمد کد نامزد ۲۷۸
۷۶- آقای مسعود کاشی فرزند عباس کد نامزد ۲۷۹
۷۷- آقای محمود کبیری فرزند احمد کد نامزد ۲۸۱
۷۸- آقای سیدحسن کیا فرزند سید احمد کد نامزد ۲۸۵
۷۹- آقای سیدکمال کیا فرزند سید علی اصغر کد نامزد ۲۸۶
۸۰- آقای سعید گرامیان فرزند عسکر کد نامزد ۲۸۷
۸۱-آقای حسین گل هاشم فرزند اسدالله کد نامزد ۲۸۹
۸۲-خانم راضیه محجوب فرزند یارعلی کد نامزد ۲۹۱
۸۳- آقای بابک محفوظی فرزند جمشید کد نامزد ۲۹۲
۸۴- آقای حبیب الله محقق فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۹۵
۸۵- آقای محمدعلی محقق مشهور به وحید فرزند حسن کد نامزد ۲۹۶
۸۶-آقای مجید مداح فرزند رحمت الله کد نامزد ۲۹۷
۸۷- آقای جواد مسعودی فرزند حمدالله کد نامزد ۲۹۸
۸۸- آقای حسن مکبریان مشهور به هاشم فرزند محمد ضمان کد نامزد ۴۱۲
۸۹- خانم معصومه موثق فرزند رمضانعلی کد نامزد ۴۱۴
۹۰- آقای هادی مومن آبادی فرزند غلامحسین کد نامزد ۴۱۵
۹۱- آقای داود میرحاج فرزند رمضان کد نامزد ۴۱۶
۹۲- خانم نغمه ناجی فرزند خلیل کد نامزد ۴۱۷
۹۳- آقای علی نجار فرزند محمد علی کد نامزد ۴۱۸
۹۴- آقای اصغر نژادزارع مشهور به محمد زارع فرزند عبدالله کد نامزد ۴۱۹
۹۵-خانم مریم نژادلو فرزند تقی کد نامزد ۴۲۱
۹۶-آقای مجید نظری فرزند محمد کد نامزد ۴۲۴
۹۷- خانم معصومه نظری فرزند محمد کد نامزد ۴۲۵
۹۸- خانم مهین نوروزی فر فرزند صفر کد نامزد ۴۲۶
۹۹-آقای همت هادیان مشهور به هادیان فرزند محمدصادق کد نامزد ۴۲۷
۱۰۰- آقای سیدمهیار هاشمی هزاوه مشهور به هاشمی فرزند سیدمجتبی کد نامزد ۴۲۸
۱۰۱- آقای غلامرضا همتی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۴۵۱
۱۰۲- آقای محمد همتی فرزند عباسعلی کد نامزد ۴۵۲
۱۰۳- آقای محمدابراهیم همتی فرزند صفرعلی کد نامزد ۴۵۴
۱۰۴- آقای محمدرضا همتی مشهور به فرشید فرزند حسین کد نامزد ۴۵۶
۱۰۵- خانم مهسا یدالهی فرزند حسن کد نامزد ۴۵۸
۱۰۶- آقای مهدی یعقوبی هریکنده فرزند حسینعلی کد نامزد ۴۵۹
۱۰۷- آقای محمود یوسفی مشهور به فرزند ناصر کد نامزد ۴۶۱
۱۰۸- آقای محمد یوسفیه فرزند عرب علی کد نامزد ۴۶۲

فرماندار شهرستان سمنان گفت: نظر به این که تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر هفت نفر است، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی حداکثر هفت نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

سید عباس دانایی افزود: ۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری سمنان در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا ۲ روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می هستند.

فرماندارشهرستان سمنان با اشاره به این که شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره یک ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان ذکر شده باشد، یادآور شد: باید مشخصات به همراه ذکر نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۹۶ و همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سراسر کشور برگزار می‌شود.

طبق سرشماری ۹۵، استان سمنان ۷۰۲ هزار و ۳۶۰ نفر جمعیت دارد که ۵۶۰ هزار و ۵۲۰ نفر از آن جمعیت شهری و بقیه جمعیت روستایی است.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۹ ماه اردیبهشت برگزار می شود‌ و استان سمنان که دارای هشت شهرستان، ۲۰ شهر، ۱۵ بخش و ۴۰۰ روستاست، در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا هزار و ۱۹ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۶۴۲ نفر به عنوان اعضای علی البدل در شوراهای اسلامی شهری و روستایی دارد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان