پلمپ۲۰ واحد نانوایی متخلف در سمنان

محمدباقر منوچهری، مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان سمنان گفت: ۲۰ واحد نانوایی متخلف استان از ابتدای سالجاری تاکنون به علت تخلفات صنفی متعدد تعطیل و پلمب شد.

محمدباقر منوچهری روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: این تعداد واحد نانوایی به علت ارتکاب تخلف در کم فروشی، گران فروشی و برخی مسائل صنفی و بهداشتی تعطیل و پلمب شده‌اند.
۱۳ واحد نانوایی به دلیل مسائل صنفی و هفت نانوایی به دلیل مسائل بهداشتی امسال پلمب شده است.
۱۳۲ واحد نانوایی نیز در همین مدت به علت رعایت نکردن ضوابط و مقررات صنفی و اقدام به تعطیلی خودسرانه خارج از نوبت مقرر به تعزیرات حکومتی استان سمنان معرفی شدند.
برخورد با نانوایی‌های متخلف در راستای افزایش کیفیت در تولید نان و همچنین مطالبه مردم در برخورد با متخلفان به صورت مستمر در استان سمنان اجرایی می‌شود.
فروردین ۱۴۰۱ به منظور پاسخ به مطالبه مردمی در زمینه نظارت بر کیفیت نان، ۲‌هزار و ۸۸۵ بازدید از نانوایی‌های استان سمنان به عمل آمد.
بازدید از واحدهای نانوایی استان سمنان در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ افزایش ۲ برابری داشته است.
آزمایش‌های بررسی کیفیت آرد نیز در آزمایشگاه این شرکت انجام می‌شود که نتیجه نشان دهنده کیفیت مطلوب آرد است و بر این اساس نظارت بیش از پیش و تقویت مهارت نانوایی‌ها برای افزایش کیفیت نان ضروری است.
به گزارش ایرنا، شهروندان استان سمنان می‌توانند برای همکاری بیشتر با بازرسان قرارگاه امنیت غذایی، تخلفات صنفی از جمله در بخش نانوایی ها را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.
در استان سمنان بیش از ۸۰۰ واحد نانوایی آزادپز و یارانه‌ای فعال است.