گزارش تصویری از بام سمنان/بهمن ۹۵

بام سمنان بهمن ۹۵/عکاس:امیر حسین کاشی منش

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان